سلام 

آقای کالجی من میخواهم با داعشی ها بجنگم  باید چکار کنم؟؟؟؟