نظر شما در مورد سیاست های کلی نظام چست ؟

1) خوب است

2) ضعیف است

3) عالی است

4) متوسط است 

 لطفا عدد گزینه مورد نظر را به سامانه 50002030689666 ارسال نمایید.

همراه با جوایز بسیار ارزنده