اقتصاد مقاومتي و راهبرد مناسب حمايت از توليد ملي 

چكيده 

در اين مقاله نظريات متداول توسعه و نيز رويكردهاي متفاوت صنعتي شدن بررسي شده و با تحليل شرايط تحريم در 

اقتصاد ايران، نقش تحريم ها در فرآيند توسعه اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به ناموفق بودن 

الگوهاي توسعه پيشنهاد شده از سوي بانك جهاني و IMF به كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، به بررسي 

تجارب الگوهاي توسعه موفق شرق آسيا از جمله كره و ژاپن پرداخته شده است. از آنجا كه اين دو كشور با وجود 

ويرانه هاي حاصل از جنگ و فقدان منابع نفت و گاز به سطح بااليي از توسعه دست يافتند و در تحقق عدالت و 

همبستگي اجتماعي نسبت به الگوهاي نئوليبرال موفق تر عمل نمودند، مطالعه تجارب آنها ارزشمند است. در اقتصاد 

مقاومتي نيز بايد بتوان با چشمپوشي از درآمدهاي حاصل از نفت و گاز و وجود تحريم، الگوي توسعه صنعتي بومي 

مبتني بر پيشرفت توام با عدالت تدوين نمود. همچنين در اين مقاله راهبرد حمايت از توليد ملي در شرايط تحريمي 

مورد بررسي قرار گرفت كه در اين شرايط تقويت همبستگي دورني، حداقل نمودن تنشهاي اجتماعي، تحقق عدالت 

اجتماعي و برابري، دخالت آگاهانه و با برنامه دولت، منع مبادله آزاد سرمايه، اقتصاد توليد محور، ايجاد دولت عاري 

از فساد و هدايتگر بازار ، جايگزيني واردات، تعاون به جاي رقابت ناسالم دروني، استراتژي حمايت عام از تمام 

صنايع بخصوص صنايع استراتژيك و نيز كشاورزي به جاي پيروي از مزيت نسبي و حذف تعرفه هاي مدل 

ريكاردويي تجارت، گسترش تحقيق و توسعه، هدف گزاري صنعتي و كنترل اعتبارات از سوي دولت بعنوان پيشنهاد 

ارائه شده است. روش تحقيق مقاله کتابخانه ای بوده و از طريق تحليل محتوا و استقرا به بررسی مسئله می پردازد. براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : *

اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !
نام کاربری :
رمز عبور :