عمده مسایل فرهنگی کشور

     حوزه فرهنگ ، حوزه وسيعي را در بر مي گيرد كه ماهيت عمل آن گذشته از اوضاع فرامرزی  جامعه که شامل امور جهانی شدن و تبادلات فرهنگی است ، به چند سازمان و وزارتخانه اصلی بر مي گردد . حوزه اي كه از لحاظ تخصص ، كمترين مدير متخصص را تجربه كرده و بيشترين آسيب را نيز در جامعه ديده است . اين حوزه كه در تعامل با ديگر حوزه های سياسي  اقتصادي و صنعتي جامعه ، بيشترين آسيب را ديده است ، نمي تواند در كليت خود جدا از حوزه هاي ديگر باشد .

ادامه مطلب